U kunt een exemplaar van de Algemene voorwaarden hier downloaden
ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 Definities
1.1 Klant: een ieder die de producten van Sushi Centre afneemt.
1.2 Sushi Centre: Sushi Centre Maastricht B.V. (KvK 63588722) en/of Sushi Centre Sittard B.V. (KvK 62346385).

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de website www.sushicentre.nl en worden tijdens het bestelproces ter hand gesteld.
2.2 Sushi Centre wijst uitdrukkelijk de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant van de hand.

Artikel 3 Bestellingen, prijzen en betalingen
3.1 De klant kan de door Sushi Centre aangeboden producten telefonisch bestellen of online via de website www.sushicentre.nl. De bestelde producten kunnen door Sushi Centre op het door de klant gewenste afleveradres worden bezorgd of kunnen worden afgehaald bij een van de Sushi Centre vestigingen.
3.2 Sushi Centre heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres buiten het bezorggebied van Sushi Centre valt kan de bestelling niet worden geplaatst c.q. zal de bestelling worden geweigerd, tenzij de klant de bestelling bij Sushi Centre afhaalt of in onderling overleg een afleveradres wordt gekozen dat wel binnen het bezorggebied van Sushi Centre past.
3.3 Online bestelling vindt plaats door de gewenste producten te selecteren, de klantgegevens in te vullen en de bestelling langs elektronische weg te verzenden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens en benodigde informatie voor het afhandelen van de bestelling, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen.
3.4 De prijzen die op de website staan vermeld zijn exclusief bezorgkosten. Bij de online bestelling wordt de hoogte van het in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten en BTW

3.5 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden, bij gebreke waarvan Sushi Centre niet gehouden kan worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.6 Voor iedere bezorging geldt het op de website bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag. Dit bedrag is exclusief bezorgkosten.
3.7 Indien bij de bestelling is gekozen voor contante betaling bij de bezorger dient de afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger maximaal € 15,- wisselgeld bij zich heeft.
3.8 Sushi Centre biedt ten aanzien van de overeengekomen aflevertijden/afhaaltijden geen enkele garantie. Niet-tijdige levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Sushi Centre.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Sushi Centre de bestelling van de klant heeft aanvaard.
4.2 Sushi Centre is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen een redelijke termijn zonder opgave van redenen. Indien Sushi Centre de bestelling annuleert zal Sushi Centre de klant hierover informeren. De eventueel door de klant verrichte betalingen worden binnen een redelijke termijn teruggestort op de bankrekening van de klant.
4.3 Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft de klant niet het recht de bestelling, nadat deze door Sushi Centre is aanvaard, te annuleren/ herroepen. Het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 6:46d BW is dan ook niet van toepassing.

Artikel 5 Website
5.1 Sushi Centre streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zien. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op website opgenomen afbeeldingen.
5.2 Sushi Centre is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten als door een technische storing prijzen verkeerd worden weergegeven op de website www.sushicentre.nl.

Artikel 6 Klachtenprocedure
6.1 Sushi Centre doet er alles aan om de geplaatste bestellingen foutloos en tijdig af te leveren. Klachten over de bestelling, aflevering of over de geleverde producten dienen door de klant op verval van recht tot reclameren binnen 3 dagen aan Sushi Centre schriftelijk te worden gemeld.
6.2 Sushi Centre is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan de klant kan worden geleverd.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de website www.sushicentre.nl, waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal berusten bij Sushi Centre of door Sushi Centre ingeschakelde derden.
7.2 Bezoekers van de website zijn niet gerechtigd om enige inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sushi Centre, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 8 Persoonsgegevens
8.1 De klant is zich er van bewust dat er bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt aan Sushi Centre indien er (online) bestellingen worden geplaatst.
8.2De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBO).
8.3 Persoonsgegevens (WBO). 8.3 Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden geeft de klant aan Sushi Centre toestemming tot verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met gebruik voor commerciële doeleinden van Sushi Centre.
8.4 Sushi Centre zal alle data van de klant op schriftelijk verzoek van de klant vernietigen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid Sushi Centre
9.1 Sushi Centre is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld.
9.2 Sushi Centre kan niet garanderen dat een maaltijd vrij is van allergenen. Sushi Centre sluit elke aansprakelijkheid daarvoor uitdrukkelijk uit. Mocht de klant allergisch zijn voor enig voedingsmiddel, dient de klant met Sushi Centre contact op te nemen alvorens er een bestelling wordt geplaatst.
9.3 Sushi Centre raadt zwangere vrouwen af om een bestelling te plaatsen bij Sushi Centre omdat het eten van sushi en (rauwe) vis het risico op complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling kan vergroten. Het nuttigen van voedingsmiddelen besteld bij Sushi Centre gedurende de zwangerschap is dan ook geheel op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid hiervoor wordt door Sushi Centre uitdrukkelijk uitgesloten.
9.4 In het geval Sushi Centre aansprakelijk is voor door de klant geleden schade, uit welke hoofde dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Sushi Centre uitdrukkelijk beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van een door Sushi Centre gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
9.5 Iedere aansprakelijkheid van Sushi Centre voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of geleden verliezen, is uitdrukkelijk uitgesloten
9.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld worden tevens bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Sushi Centre en ieder ander van wiens hulp Sushi Centre gebruikmaakt bij het leveren van producten.
9.7 De klant vrijwaart Sushi Centre ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst.

Artikel 10 Geschillen
10.1 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Sushi Centre en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.
10.2 Iedere rechtsverhouding met Sushi Centre wordt beheerst door Nederlands recht.
10.3 De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voorvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.